r
^

I job med ADHD

Arbejdsmarkedscenter Syd har med støtte fra LBR gennemført et projekt for unge med ADHD. Der er tale om et innovativt projekt, som har afprøvet helt nye metoder i den beskæftigelsesrettede indsats og erfaringerne er meget positive. Det er lykkedes, at skabe et tilbud til unge mellem 18-25 år med ADHD-diagnose, som matcher deres begrænsninger og hjælper dem ud på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse.
Som det første sted i landet er medicinsk behandling, social træning og mentorstøtte afprøvet parallelt med den arbejdsmarkedsrettede indsats.

Målgruppen for projektet var unge mellem 18-25 år med mistanke om ADHD. Unge som har mange brudte uddannelsesforløb eller jobrelationer bag sig. De har ofte svært ved at overholde aftaler, koncentrere sig og skabe struktur i deres liv. De var psykisk sårbare og socialt bela-stede og levede et liv på kanten af samfundet.

De unge blev screenet på jobcentrene/ungecentret og blev efter visitation udredt på Arbejds-markedscenter Syd ved psykiater, som var ansat i projektet til at varetage udredning og medi-cinering. Normalt er der 8 måneders ventetid på udredning og herefter flere måneders ventetid mellem de opfølgende samtaler til justering af medicindosis. I projektet blev de udredt efter 14 dage og medicinen justeret umiddelbart herefter.

78 % af de unge som blev udredt fik diagnosen, som var adgangsbilletten til projektet. De unge startede herefter op på Arbejdsmarkedscenter Syds værksteder og i særlig tilrettelagte virksomhedspraktikker.

At være en del af et socialt fællesskab på en arbejdsplads eller på en uddannelsesinstitution kan være meget udfordrende for de unge. De har ofte en uhensigtsmæssig adfærd som resulterer i aggression eller isolation. I projektet blev de ud fra det sociale træningsprogram Refleks trænet i en mere hensigtsmæssig måde at kontrollere deres liv og adfærd – redskaber som de blev afprøvet og trænet i, i arbejdssituationen. Samtidig blev de undervist i psykoedukation og flere fik tilknyttet en mentor, som blandt andet hjalp dem med at skabe struktur i deres liv (eks. med hjælp til morgenvækning), en indsats som ofte var en forudsætning for fremmøde.

Kerneindsatserne parallelt med den arbejdsmæssige indsats var den medicinske behandling og sociale træning og resultaterne viser, at der er en sammenhæng mellem deltagelse i disse og mulighederne for at blive integreret på arbejdsmarkedet og på en uddannelsesinstitution.

54 % af de unge der deltog i projektet var i uddannelse, job eller virksomhedspraktik ved pro-jektets afslutning. Unge som ofte har zappet igennem aktiveringstilbud og korte ansættelsesforhold, og som udover deres ADHD ofte har andre psykiske lidelser, (hash)misbrug og er generelt socialt belastet.

Projektet viser, at en målrettet psykiatrisk indsats forankret i et beskæftigelsesrettet tilbud kombineret med social træning, psykoedukation og mentorstøtte kan bringe de unge tættere på arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Share

Reply